Viewmont Eye | Non-Discrimination Policy
560
page-template-default,page,page-id-560,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-16.2.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Non-Discrimination Policy

Viewmont Eye Associates, PLLC

 

NOTICE OF NON-DISCRIMINATION AND ACCESSIBILITY NOTICE

 

Source: HHS Office for Civil Rights

 

Viewmont Eye Associates, PLLC: complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, disability or sex.

 

Viewmont Eye Associates, PLLC: does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

 

Viewmont Eye Associates, PLLC: Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

• Qualified interpreters
• Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, through CTS Language Services.
• Information written in other languages.
• If you need these services, contact Linda S King

 

If you believe that Viewmont Eye Associates, PLLC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

• 336 10th Ave NE-Hickory, NC 28601, Phone: (828) 322-4973, Fax: (828) 322-1636, Email: lsk@viewmontassoc.com

 

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.

 

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW Room 509F, HHH Building Washington, DC 20201Toll Free: 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

English: We will take reasonable steps to provide free-of-charge language assistance services to people who don’t speak English well enough to talk to us about the vision care we are providing. Spanish: Tomaremos medidas razonables para proporcionar servicios gratuitos de asistencia lingüística a personas que no hablan inglés lo suficientemente bien como para hablar con nosotros acerca del cuidado de la vista que estamos proporcionando.

 

Chinese: 我们将采取合理步骤,向不会说英语的人提供免费语言协助服务,以便与我们讨论我们提供的视力保健 Vietnamese: Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho những người không nói tiếng Anh cũng đủ để nói chuyện với chúng tôi về chăm sóc thị lực, chúng tôi đang cung cấp.

 

Korean: 우리는 우리가 제공하는 시력 보호에 관해 우리에게 이야기하기에 영어를 잘 못하는 사람들에게 무료 언어 지원 서비스를 제공하기 위해 합당한 조치를 취할 것입니다.

 

French: Nous prendrons des mesures raisonnables pour fournir gratuitement des services d’assistance linguistique aux personnes qui ne parlent pas assez bien l’anglais pour nous parler des soins de la vue que nous fournissons.

 

Arabic: سنتخذ الخطوات المعقولة لتوفير خالية من رسوم الخدمات المساعدة اللغوية ل شخاص الذين يتحدثون ا نجليزية جيدا بما فيه الكفاية للتحدث معنا حول الرعاية الرؤية التي نقوم بتقديمها

 

Hmong: Peb yuav coj tsim nyog cov kauj ruam mus pab dawb-of-them nyiaj pab txhais lus pab rau cov neeg uas tsis txawj lus Askiv zoo txaus los tham rau peb hais txog lub zeem muag rau peb yog muab.

 

Russian: Мы будем принимать разумные меры для оказания услуг языковой помощи бесплатно заряда для людей, которые не говорят по-английски достаточно хорошо, чтобы поговорить с нами о окулистов мы предоставляем.

 

Tagalog: Magsasagawa kami ng makatwirang mga hakbang upang magbigay ng libreng-ng-bayad na serbisyo ng tulong sa wika sa mga taong hindi nagsasalita ng Ingles na rin sapat upang makipag-usap sa amin ang tungkol sa vision care kami ay nagbibigay ng.

 

Gujarati: અમે યો ય પગલ લવે લોકો જે ઇ ગલલશ સ રી લિ ક ળ અમે પૂરી પ ડે છે લવશે વ ત કરવ મ ટે પૂરતી વ ત નથી ી ઓફ ચ જજ ભ ષ સહ ય સવે ઓ પૂરી પ ડવ મ ટે કરશે.

 

Mon-Khmer, Cambodian: យ យ ើ ង ន ឹ ង ត ់ វ ិ ន រ ស ម រ ម យ យ ែ ើ ម ប ី ត ល ់ ជ ូ ន ន ូ វ យ ស ក ម ម ជ ំ ន ួ យ ង យ ោ យ ឥ ត គ ិ ត ន ន រ ទ ទ ួ ល ខ ុ ស ត វ ូ យ ៅ យ រ ជ ន ដ ែ លមិននិ យ អង់យគេស នលអ គរ់ ាន់កនុង រនិ យ មួយយយើងអំពី រដែទនំិមិតតយេតុអ ារយយន យយើង តវូ ន ត ល់នូវ។

 

German: Wir werden angemessene Schritte unternommen haben, um kostenlose Sprachunterstützungsdienste für Leute anzubieten, die nicht gut genug sprechen, um mit uns über die Vision zu sprechen, die wir anbieten.

 

Hindi: हम उचित कदम उठाने के चिए िोग ह , जो अ ी तरह से अं ेजी चि देखभाि हम दान कर रहे ह के बारे म हमसे बात करने के चिए प ाा नही ं बोिते ह करने के चिए तं के भारी भाषा सहा ता सेवाएं दान करने के चिए होगा। ້

 

Laotian: ພວກເຮົ າຈະໃຊ້ເວລາຂນຕອນທີ ເຫມາະສົ ມເພອສະຫນອງການຟຣີ , ້ ບໍ ໄ ດ ້ ເ ສ ຍ ຄ າ ບໍ ລິ ກ າ ນ ກ າ ນ ຊ ວ ຍ ເ ຫ ອ ພ າ ສ າ ໃ ຫ ້ ປ ະ ຊ າ ຊົ ນ ຜ ູ ້ ທີ ບໍ ໄ ດ ້ ເ ວົ າ ພ າ ສ າ ອ ງ ກິ ດ ດີ ພໍ ທີ ຈ ະ ສົ ນ ທ ະ ນ າ ກ ບ ພ ວ ກ ເ ຮົ າ ກ ຽ ວ ກ ບ ກ າ ນ ດ ູ ແ ລ ວິ ໄ ສ ທ ດ ຂ ອ ງ ພ ວກເຮົ າສະຫນອງ.

 

Japanese: 私たちが提供しているビジョンケアについて話すのに十分なほど英語を話せない人には、無料の言語支援 サービスを提供するための合理的な措置を講じます。